Vi är ett fristående buddhistiskt samfund i Göteborg. Vi är knutna till ett tempel med tillhörande meditationshall i Malmö. Vår tradition bygger den kinesiska chanbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina. Andlig lärare och grundare är den svenske Dharma-mästaren Ming Bao, elev till den nu bortgångne Stormästaren Jing Hui. Vi praktiserar i den Kinesiska Linji-traditionen. Verksamheten i Göteborg leds av Yao Shi (Glenn Petersen).

Ett fritt verkande sinne

Meditation I vanlig ordning på en söndag. Kl 18 ligger vägen till samhadi öppen på Ånäsvägen 21. Efter meditationen reflekterar vi över Plattform sutran.

When our mind works freely without any hindrance, and is at liberty to ”come” or to ”go”, we attain Samadhi of Prajna, or liberation. Such a state is called the function of ”thoughtlessness.” But to refrain from thinking of anything, so that all thoughts are suppressed, is to be Dharma-ridden, and this is an erroneous view.

Hui neng

Platform sutran

Det är söndag och en ny möjlighet att finna sitt ursprungliga sinne ges. Meditation av både gående och sittande slag praktiseras. Sedan är det dags för ny litteratur för våra studier. Vi ger oss i kast med Plattform sutran med 6:e patriarkens undervisning. Vi utgår från Red Pines översättning.

The boundless emptiness of the sky embraces the ‘ten thousand things’ of every shape and form – the sun, moon and stars; mountains and rivers; bushes and trees; bad people and good; good teachings and bad; heavens and hells. All these are included in emptiness.


The emptiness of your original nature (Buddha Nature) is just like that. It too embraces everything. To this aspect the word ‘great ‘ applies. All and everything is included in your own original nature.”

Uppenbarelser är inte verkliga

Då var det dags för vår fina ceremoni eller puja. Där får vi tillfälle att påminna o0ss om varför vi vandrar vägen och buga oss i tacksamhet för att vi har den möjligheten. Pujan börjar kl 18.00 på Ånäsvägen 21.

Vi mediterar efter pujan och avslutar sedan aftonen med att dels reflektera över sista kapitlet i Diamantsutran och dels över helheten. Läs gärna om sutran i sin helhet och se hur din förståelse av den har förändrats under resans gång.

”As a lamp, a cataract, a star in space
an illusion, a dewdrop, a bubble
a dream, a cloud, a flash of lightning
view all created things like this.”
-Diamantsutran kap 32″

Att inte ge upphov till föreställningar och åsikter

Söndag är gemensam meditationsdag! Vi samlas och mediterar tillsammans kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Sedan tittar vi på näst sista kapitlet av Diamantsutran. Nästa söndag är det då dags för sista kapitlet. Läs det och sedan läs igenom hela sutran för att se hur din förståelse av den har förändrats under resans gång.

”When it’s time to eat, open your mouth. When it’s time to sleep, close your eyes. My song goes:

My line hangs straight down one-thousand feet
after each wave come ten thousand more
fish aren’t hungry on a cold still night
my boat returns empty but full of moonlight”
-Tao-ch’uan

Vad är en entitet?

Meditation i vanlig ordning. Kom och praktisera de sex perfektionerna: att närvara är en gåva till sanghan, att delta i praktiken är att upprätthålla de etiska grunderna, att komma och sitta söndag efter söndag är uthållighet, vi sitter med glädje och entusiasm och tränar oss på att fördjupa vår koncentration och därmed nå insikter och vishet. Så bra blir det kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Sedan använder vi vår vishet för att förstå kapitel 30 i Diamantsutran.

Asanga says: ”because they only cling to words, fools believe in falsehoods. But since neither self nor dharmas exist, denying them brings no realization.”

Seng-chao says: ”What has a provisional name and no individuality cannot be explained with certainty.”

helt stilla, perfekt hållning

Vid kl 18.00 sätter vi oss tillsammans för att upptäcka vår inre stillhet, en stillhet där inget kommer och inget går. Vi sitter på Ånäsvägen 21. Sedan reflekterar vi över kapitel 29 i Diamantsutran, som händelsevis handlar om just detta.

The Avatamsaka Sutra says, ”When water clears and the moon appears, the moon doesn’t actually come. When clouds arrive,and the moon disappears, the moon doesn’t go anywhere. When the mind is pure, and we see the buddha, the buddha doesn’t actually come. When the mind is impure and we don’t see him, the buddha doesn’t go anywhere. It’s all due to the purity or impurity of our minds. The buddha doesn’t come or go at all.”

Inget ägande, inget fasthållande

Då det är första söndagen i månaden, börjar vi med vår ceremoni där vi påminner oss själva om grunderna i vägen vi vandrar, och löftena vi givit. Vi bugar oss vördnadsfullt inför detta.

Efter ceremonin sätter vi oss och mediterar, för att sedan avrunda med reflektioner kring Diamantsutrans 28 kapitel.

”Hoping for a reward and focusing on oneself are what is meant by grasping. If no self or other remains, how can anything be attained?”
– Seng-chao om kapitel 28

Dharmakroppen är inget attribut

Söndag är den dag då vi samlas för en stunds gemensam meditation och reflektion över de texter som vår tradition grundar sig på.

Vi startar som vanligt kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Dagens text är kapitel 26 i Diamantsutran.

”Who looks for me in form
who seeks me in a voice
indulges in wasted effort
such people see me not”

  • Buddha